Algemene voorwaarden

- voor advertenties op Machinengo -

1. Onderwerp, toepassingsgebied

1.1. Onderwerp van deze algemene voorwaarden (hierna "Voorwaarden“) Is het boeken en plaatsen van advertenties op de website Machinengo.de! (hierna "Platform“) Evenals het gebruik van het platform als geïnteresseerde. Het platform wordt bediend door Machinengo GmbH Artur Ladebeck Str 171, 33647 Bielefeld, Duitsland (hierna "wir"Of"uns").

1.2. Definities:

         1.2.1. Advertenties op het platform worden hierna "tonengenaamd".

         1.2.2 Bedrijven die op het platform adverteren, worden hierna "Leveranciergenaamd".

         1.2.3 Berichten, beoordelingen of andere inhoud die gebruikers op of via het platform communiceren, worden aangeduid als "Bijdragen van gebruikersgenaamd".

1.3 Aan het plaatsen van advertenties op het platform zijn - indien en voor zover op het platform aangegeven - kosten verbonden. Het gebruik van de advertenties als potentiële klant is gratis.

1.4 Op onze aanbiedingen en diensten zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden van de gebruiker die afwijken van en / of verder gaan dan deze algemene voorwaarden worden geen onderdeel van de overeenkomst.


2. Totstandkoming van het contract, taal van het contract

2.1 Het volgende is van toepassing op het gebruik van onze platformdiensten:

2.1.1. Sluiting van het contract op betaald Diesten:

2.1.1.1. Alleen wanneer u de service bestelt, is een bindend aanbod om een ​​overeenkomstig contract af te sluiten. Om de bestelling te plaatsen, doorloop je het bestelproces op de website en vul je daar de gevraagde gegevens in. Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om alle bestelgegevens nogmaals te controleren en indien nodig te corrigeren. Pas wanneer u de bestelling verzendt, doet u een bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten.

2.1.1.2. We kunnen uw aanbieding binnen vijf dagen in behandeling nemen

  • Het versturen van een orderbevestiging per post, fax of e-mail, of
  • Aanvraag voor betaling

    aanvaarden; Het tijdstip van ontvangst van onze orderbevestiging of betalingsverzoek door u is bepalend voor het naleven van de deadline.

2.1.2  Sluiting van het contract op gratis Diesten:

2.1.2.1. De terbeschikkingstelling van de website vormt nog geen bindend aanbod om een ​​bijbehorend gebruikerscontract af te sluiten, maar een bindend aanbod wordt pas gedaan wanneer de gebruiker ons zijn registratieverzoek en / of een boeking via de website stuurt. We accepteren dit aanbod, indien nodig, door de registratie of boeking van de gebruiker te bevestigen door een registratie- of boekingsbevestiging per e-mail te sturen of door gebruikersbijdragen op het platform te plaatsen.

2.1.3 Contracttaal

2.1.3.1. De contracttaal is Duits.


3. Bewaring van de contractuele bepalingen

3.1.1 We bewaren de contractuele bepalingen, d.w.z. de boekingsgegevens of bestelgegevens of registratiegegevens en de huidige algemene voorwaarden. U kunt de contractuele bepalingen van uw kant afdrukken of opslaan door de gebruikelijke functionaliteit van uw browser te gebruiken (meestal "Afdrukken" of "Bestand"> "Opslaan als"). De boekingsgegevens of bestelgegevens of registratiegegevens zijn opgenomen in het overzicht dat wordt weergegeven in de laatste stap van de boeking of bestelling of registratie.

4. Gebruikersaccount (registratie)

4.1. Bij het registreren van het gebruikersaccount moet de juiste en volledige informatie worden verstrekt. Gegevens van derden mogen niet worden gebruikt zonder hun toestemming.

4.2. Meerdere registraties zijn niet toegestaan.

4.3. U bent verplicht om uw toegangsgegevens, zoals uw wachtwoord, vertrouwelijk te behandelen, deze niet voor derden toegankelijk te maken en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van verlies of ongeoorloofd gebruik van uw toegangsgegevens.

5. Advertentiediensten en prijzen

5.1 Formaten, plaatsingen en wisseltijden voor de advertenties, evenals eventuele speciale vereisten en, indien van toepassing, de respectieve prijzen zijn gebaseerd op onze servicebeschrijving of prijslijst of andere prijslijst voor de betreffende producten die geldig was op het moment dat het contract werd gesloten. geconcludeerd.


6. Vereisten voor advertenties

6.1.     Juistheid en actualiteit: U moet uw advertenties te allen tijde accuraat en up-to-date houden.

6.2.     hyperlinks: Als uw advertenties hyperlinks bevatten, moet u zorgen voor de technische beschikbaarheid van de doelpagina, evenals voor de wettigheid van de inhoud van de doelpagina en de context van de doelpagina.

6.3.     Naleving van toepasselijke wetten: U bent ervoor verantwoordelijk dat uw advertenties de relevante wettelijke bepalingen niet schenden. Deze omvatten bijvoorbeeld het verbod op oneerlijke, misleidende of anderszins concurrentieverstorende reclame volgens de UWG, de Prijsindicatieverordening of strafrechtelijke bepalingen.

6.4.     Geen schending van rechten van derden: Uw advertentie mag geen inbreuk maken op de industriële eigendomsrechten van derden of de rechten van derden op intellectueel eigendom zoals naamgeving, merkrechten (handelsmerken, geregistreerde modellen) of auteursrechten. De aanbieder verzekert ons dat hij vrij kan beschikken over de rechten op de inhoud van zijn advertentie die nodig zijn voor het plaatsen van zijn advertentie en dat er geen tegenstrijdige rechten van derden zijn.

6.5. IK.mprint verplichting: De aanbieder moet ervoor zorgen dat alle advertenties die hij op het platform heeft geplaatst een afdruk bevatten, tenzij de advertentie uitsluitend voor privé- of familiedoeleinden wordt gebruikt en geen impact heeft op de markt. Voldoende is een duidelijk zichtbare, identificeerbare en zinvolle link (bijv. "Afdruk") naar een afdruk van de aanbieder die elders beschikbaar is. De opdruk moet voldoen aan de afdrukverplichting in de zin van § 5 Telemediawet voldoen.


7. Vereisten voor gebruikersbijdragen

7.1. Alleen legitieme gebruikersbijdragen (meldingen, recensies, etc.) mogen op of via het platform worden gecommuniceerd. In het bijzonder mogen de gebruikersbijdragen en / of hun instellingen op het platform geen inbreuk maken op de rechten van derden (bv. Naam, handelsmerk, auteursrecht, gegevensbescherming, persoonlijke rechten, enz.). De gebruiker verzekert ons dat hij vrij kan beschikken over de nodige rechten om zijn gebruikersbijdragen op het platform te plaatsen en dat rechten van derden niet in strijd zijn.

7.2. De gebruikersbijdragen, zowel in afbeeldingen als in tekst, mogen geen afbeeldingen van geweld bevatten en mogen niet seksueel aanstootgevend zijn. Ze mogen geen discriminerende, beledigende, racistische, lasterlijke of anderszins onwettige of immorele verklaringen of verklaringen bevatten

7.3. Recensies die aan aanbieders worden gegeven, mogen geen onnauwkeurige feitelijke verklaringen of lasterlijke kritiek bevatten en mogen geen persoonlijke rechten schenden.
 

8. Het blokkeren van advertenties

8.1. Het is ons toegestaan ​​advertenties direct te blokkeren als er aanwijzingen zijn dat deze of, indien van toepassing, een doelpagina waarnaar de advertenties worden doorgestuurd of de omgeving van de doelpagina illegaal is of inbreuk maakt op rechten van derden. Voor deze doeleinden moet het worden beschouwd als een indicatie van onwettigheid of wettelijke inbreuk, onder andere als derden maatregelen van welke aard dan ook tegen ons of tegen u nemen en deze maatregelen zijn gebaseerd op beschuldigingen van onwettigheid en / of wettelijke inbreuk. De onderbreking van de plaatsing moet worden opgeheven zodra het vermoeden van onwettigheid of wettelijke inbreuk is weggenomen.

8.2. We zullen u onmiddellijk informeren over het blokkeren van advertenties en u verzoeken de bewering ongedaan te maken, met vermelding van een redelijke termijn. Nadat de deadline is verstreken zonder resultaat, hebben wij het recht om het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen.

9. Blokkering van gebruikersbijdragen

9.1. We hebben het recht om gebruikersbijdragen te allen tijde te blokkeren en / of te verwijderen, mits dit niet in strijd is met uw recht op vrijheid van meningsuiting.
 

10. Facturering per e-mail

10.1. We hebben het recht om via e-mail te factureren.
 

11. Claims wegens gebreken (garantie)

11.1. Op onze garantieverplichtingen zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing.
 

12. Disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid

Voor onze aansprakelijkheid voor schade geldt het volgende:
 

12.1. In geval van opzet en grove nalatigheid, ook die van onze plaatsvervangende agenten, zijn wij aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. Hetzelfde geldt voor door onachtzaamheid veroorzaakte schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

12.2. In het geval van door nalatigheid veroorzaakte materiële schade en financiële schade, zijn wij alleen aansprakelijk voor de schending van een essentiële contractuele verplichting, maar het bedrag is beperkt tot de schade die voorzienbaar en typerend is voor het contract op het moment dat het contract werd gesloten; Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn die waarvan de nakoming in de eerste plaats de correcte uitvoering van het contract mogelijk maakt en waarop de contractpartner regelmatig kan vertrouwen.

12.3. Afgezien daarvan is aansprakelijkheid van onze kant uitgesloten, ongeacht de rechtsgrondslag.

12.4. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in de paragrafen (1) tot (3) hierboven zijn ook mutatis mutandis van toepassing ten gunste van onze plaatsvervangende agenten.

12.1. Aansprakelijkheid wegens het aannemen van een garantie of onder de Productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast door de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in de paragrafen (1) tot (4) hierboven.

 

13. Rangschikking van advertenties

13.1. De rangschikking is het resultaat van de publicatiedatum van een advertentie. De gebruiker / bezoeker kan deze parameters wijzigen via de website (sortering). Ook kunnen topadvertenties worden geboekt. Nogmaals, de meest recente advertenties worden hoger in de resultaten weergegeven.

14. Rechtskeuze, bevoegde rechtbank

14.1. De wet van de Bondsrepubliek Duitsland. Het VN-kooprecht is uitgesloten. Deze rechtskeuze is alleen van toepassing op consumenten voor zover zij geen beperkingen opleggen aan dwingende wettelijke bepalingen van de staat waar zij hun woon- of gewone verblijfplaats hebben.

14.2. De plaats van jurisdictie in de omgang met zakenmensen, publiekrechtelijke rechtspersonen of speciale fondsen van publiek recht is de maatschappelijke zetel van ons bedrijf. We hebben echter het recht om, naar eigen goeddunken, een klacht in te dienen bij de maatschappelijke zetel van de klant.